Myśli - Seneka

This quote was added by luqa007
Nieprzerwane powodzenie nie wytrzyma żadnego ciosu. Lecz kto nieustannie zmaga się ze swoją niedolą, ten cierpieniom zawdzięcza hart i nie ustąpi przed żadnym złem, a nawet jeśli upadnie, będzie walczył jeszcze na klęczkach.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.19 99.1%
montezuma 88.64 97.8%
montezuma 86.23 98.7%
montezuma 83.97 99.6%
montezuma 83.50 98.7%
montezuma 83.49 99.1%
mkrzempek 82.62 98.7%
montezuma 81.90 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 60.13 98.2%
user450014 19.73 96.1%
kornelt 63.44 97.8%
krzysiekh 54.42 95.7%
mamacalledmejames 58.11 90.7%
user654925 40.25 90.3%
user654925 44.60 92.9%
barto1 69.27 96.1%