Myśli - Seneka

This quote was added by luqa007
Nieprzerwane powodzenie nie wytrzyma żadnego ciosu. Lecz kto nieustannie zmaga się ze swoją niedolą, ten cierpieniom zawdzięcza hart i nie ustąpi przed żadnym złem, a nawet jeśli upadnie, będzie walczył jeszcze na klęczkach.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.19 99.1%
montezuma 88.64 97.8%
montezuma 86.23 98.7%
montezuma 83.97 99.6%
montezuma 83.50 98.7%
montezuma 83.49 99.1%
mkrzempek 82.62 98.7%
montezuma 81.90 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 39.32 94.5%
belzeb 33.84 87.9%
belzeb 29.36 82.1%
megi 56.13 93.0%
user83229 81.38 94.9%
mdziecielski 58.61 98.2%
mdziecielski 53.67 96.1%
adr8688 72.38 97.8%