Myśli - Seneka

This quote was added by luqa007
Nieprzerwane powodzenie nie wytrzyma żadnego ciosu. Lecz kto nieustannie zmaga się ze swoją niedolą, ten cierpieniom zawdzięcza hart i nie ustąpi przed żadnym złem, a nawet jeśli upadnie, będzie walczył jeszcze na klęczkach.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.64 97.8%
montezuma 86.23 98.7%
montezuma 83.97 99.6%
mkrzempek 82.62 98.7%
montezuma 81.90 97.0%
montezuma 79.40 95.3%
montezuma 76.11 97.0%
montezuma 75.61 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 81.90 97.0%
megi 50.42 87.2%
luqa007 55.19 97.4%
montezuma 75.61 96.1%
slvco 38.59 90.2%
montezuma 88.64 97.8%
barty82 68.81 91.8%
montezuma 79.40 95.3%