Listy moralne do Lucyliusza - Seneka

This quote was added by luqa007
Upadnie zaś, jeśli nie będzie wytrwale posuwać się dalej i rwać się naprzód; bo jeśli nieco zmniejszy swą gorliwość i swój nieustanny wysiłek, to będzie musiało się cofnąć. Nikt nie osiąga wyniku tam, gdzie dążyć do niego zaprzestał. Przykładajmy się więc usilnie i obstawiajmy przy swoim zamiarze. Zostaje więcej, niżeśmy zdziałali, ale znaczną częścią postępu jest sama chęć kroczenia naprzód. Co do tego jestem zupełnie pewny siebie: chcę, i to chcę z całego serca. Widzę, żeś ty też się podniecił.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 82.26 98.2%
montezuma 80.76 98.6%
montezuma 80.67 97.7%
montezuma 80.62 99.4%
montezuma 80.05 97.7%
montezuma 79.53 98.0%
montezuma 77.81 99.2%
montezuma 77.13 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysiekh 56.66 95.6%
krzysiekh 53.93 97.1%
krzysiekh 53.90 97.7%
florek 50.27 94.7%
krzysiekh 49.50 95.8%
krzysiekh 49.89 95.3%
krzysiekh 52.18 95.6%
krzysiekh 52.41 95.8%