Beniamin Franklin

This quote was added by luqa007
Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.53 98.0%
montezuma 85.37 98.5%
mkrzempek 83.55 96.6%
montezuma 82.68 99.0%
montezuma 75.28 98.5%
montezuma 74.45 95.7%
barty82 74.27 94.8%
duszeks 74.20 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 57.08 93.5%
montezuma 87.53 98.0%
luqa007 63.33 95.2%
montezuma 85.37 98.5%
barty82 74.27 94.8%
waszker 57.80 90.9%
montezuma 82.68 99.0%
montezuma 74.45 95.7%