Στη Μόδα - John John

This quote was added by jorto574
Συνήθως, η αποδοχή της μόδας και η προσπάθεια στην διάδοσή της είναι κάτι που κάνει ο άνθρωπος σήμερα για να γίνει αποδεκτός ευκολότερα σε ομάδες. Όμως, αυτό έχει ανεπαίσθητα αρχίσει να υποχωρεί, αφού το να είναι κάποιος αντικοινωνικός ή συχνά καταθλιπτικός είναι ένα νέο είδος μόδας που έχει διαδοθεί ευρέως. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ζώα που έχουμε αυτά αισθήματα ανά καιρούς. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει την κατάθλιψη ή την αποξένωση. Είναι απλά μια ψευδής εικόνα του τώρα. Είναι η μόδα.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87849 81.20 94.2%
jorto574 77.54 94.9%
jorto574 76.17 95.2%
jorto574 68.95 94.5%
vspuppy 61.82 94.2%
vspuppy 61.23 92.5%
vspuppy 58.64 89.8%
vspuppy 58.59 89.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
konos 17.05 79.0%
vspuppy 61.82 94.2%
aelacid 22.46 86.7%
user566407 47.63 90.9%
quinn_phl 21.25 87.7%
user87849 81.20 94.2%
vspuppy 58.64 89.8%
vspuppy 57.99 92.1%