Thomas Hobbes

This quote was added by smotanu
Jokaisella ihmisellä on vapaus käyttää omaa valtaansa niin kuin tahtoo oman luontonsa eli oman elämänsä säilyttämiseksi, ja niin ollen vapaus tehdä kaikkea, minkä hän oman arvostelukykynsä ja järkensä mukaan arvelee parhaimmaksi keinoksi sen saavuttamiseksi.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user643934 95.79 97.4%
smotanu 92.16 100%
smotanu 91.61 99.2%
smotanu 90.68 100%
smotanu 90.50 98.1%
smotanu 89.12 96.6%
smotanu 88.84 98.1%
smotanu 87.83 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
nopeaz 80.21 93.2%
nopeaz 73.65 98.5%
nopeaz 71.41 94.9%
nopeaz 70.24 93.9%
nopeaz 71.22 93.5%
nopeaz 76.31 96.3%
nopeaz 49.78 96.3%
nopeaz 77.62 93.5%