Elisabeth Kubler-Ross

This quote was added by gogsi
Najljepši ljudi koje smo poznavali su oni ljudi koji su osjetili što je poraz, patnja, borba i gubitak i ipak su pronašli svoj put. Oni posjeduju zahvalnost, osjećajnost i razumijevanje života koje ih ispunjava suosjećanjem, blagošću i dubokom brižnom ljubavlju. Najljepši ljudi nisu postali najljepši tek tako!

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 73.30 98.1%
martap 62.96 97.5%
pixelip 60.81 88.9%
user86188 51.33 95.7%
mario.markovic 49.04 97.5%
redzone 41.32 94.0%
samra071 41.28 95.7%
user85683 41.16 88.4%
pipi 28.98 90.7%
user90270 25.63 89.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 73.30 98.1%
koochan 69.01 95.7%
redzone 41.32 94.0%
pixelip 60.81 88.9%
user90270 5.90 87.4%
user90270 25.63 89.5%
pipi 28.98 90.7%
mario.markovic 49.04 97.5%