Franz Kafka

This quote was added by gogsi
Umjetnost leprša uokolo istine, ali sa čvrstom odlukom da se ne opeče. Njezina se nadarenost sastoji u tome, da u mračnoj praznini nađe mjesto, gdje će, a da se to nije moglo unaprijed znati, njene svjetlosne zrake biti moć o zaustavljene.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 73.46 97.6%
user85683 62.26 98.8%
rabbit1 54.20 93.8%
mario.markovic 53.80 98.4%
luneus 50.60 93.0%
tropicalslumber 39.42 91.9%
redzone 37.33 88.2%
user90270 29.17 91.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 39.42 91.9%
luneus 44.85 77.0%
tropicalslumber 39.33 88.5%
rabbit1 54.20 93.8%
luneus 50.60 93.0%
redzone 37.33 88.2%
koochan 72.43 96.0%
koochan 73.46 97.6%