Aleksandar Solženjicin

This quote was added by gogsi
Ne zaboravimo da nasilje ne živi samo, da je nesposobno živjeti samo: ono je intimno povezano s laži. Nasilje nalazi svoje jedino utočišće u laži, a laž svoju jedinu podršku u nasilju. Svaki čovjek koji je izabrao nasilje kao sredstvo neupitno mora izabrati laž kao pravilo.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user99541 94.22 88.6%
martap 66.99 98.2%
koochan 65.94 95.8%
pixelip 57.45 87.9%
rikki82 44.43 95.5%
mario.markovic 43.38 98.6%
user98174 43.04 87.5%
redzone 41.16 98.2%
rabbit1 40.54 90.8%
tropicalslumber 38.86 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 37.64 90.1%
tropicalslumber 38.86 95.8%
rabbit1 40.54 90.8%
user99541 94.22 88.6%
user98174 43.04 87.5%
user542561 33.98 87.0%
pixelip 57.45 87.9%
redzone 41.16 98.2%