Kde domov můj - Josef Kajetán Tyl

This quote was added by user78990
Kde domov můj, kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká domov můj, země česká domov můj! Kde domov můj, kde domov můj, v kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar a tu sílu vzdoru zmar, to je Čechů slavné plémě mezi Čechy domov můj! Mezi Čechy domov můj!

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
liazien 63.47 97.0%
halloweenjack 62.29 94.9%
liazien 59.64 88.5%
halloweenjack 56.16 96.1%
halloweenjack 54.22 95.2%
user79107 53.63 96.3%
fina42 47.76 91.4%
fina42 42.82 90.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
nexu 29.70 94.2%
fina42 47.76 91.4%
fina42 40.21 91.0%
fina42 42.82 90.3%
user797644 40.75 91.4%
feetman 34.65 84.4%
feetman 33.53 91.6%
gowsty 39.36 91.8%