Lee Trevino

This quote was added by mafuso
Världen är konstig. När du inte har några pengar är det ingen som vill göra något för dig. Om du är framgångsrik och samlar ihop så mycket pengar att du kan köpa allt du vill ha överöser folk dig med presenter som du inte behöver och försöker dessutom göra allt för dig.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 118.25 99.6%
mafuso 114.08 97.8%
mafuso 113.29 99.3%
exiphi 111.56 95.4%
mafuso 111.34 99.6%
mafuso 111.34 98.2%
mafuso 110.20 99.3%
mafuso 109.83 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
marlene12 27.61 92.8%
onos 75.18 98.9%
frankfrallannilsson 93.59 94.8%
yomakru 12.90 95.7%
frankfrallannilsson 89.82 94.4%
frankfrallannilsson 103.39 98.5%
frankfrallannilsson 109.17 96.8%
dwin 73.60 94.4%