Aforismer i levnadsvishet - Arthur Schopenhauer

This quote was added by mafuso
I det hela taget skall man finna, att envar är i samma mån sällskaplig som han är andligen fattig och överhuvud simpel. Ty här i världen har man ej stort mer att välja på än mellan ensamhet och simpelhet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 113.86 100%
mafuso 110.27 99.0%
mafuso 110.27 99.0%
mafuso 109.78 99.5%
mafuso 108.80 97.6%
mafuso 108.80 97.6%
mafuso 108.32 98.1%
mafuso 108.32 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
romek 89.90 98.6%
romek 64.31 93.6%
user94727 71.25 90.8%
hans_the_orange 39.82 82.9%
user94727 63.58 98.1%
s_time 50.54 98.1%
mafuso 109.78 99.5%
hans_the_orange 39.98 84.4%