Kallocain - Karin Boye

This quote was added by mafuso
Organisation? sade hon. Vi söker ingen organisation. Det som är organiskt behöver inte organiseras. Ni bygger utifrån, vi byggs inifrån. Ni bygger med er själva som stenar och faller sönder utifrån och in. Vi byggs inifrån som träd, och det växer ut broar mellan oss som inte är av död materia och dött tvång. Från oss går det levande ut. I er går det livlösa in.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 112.85 99.7%
mafuso 101.30 97.9%
mafuso 100.83 98.1%
mafuso 100.83 98.9%
mafuso 100.37 99.7%
frankfrallannilsson 100.13 99.5%
eindor 98.91 98.9%
mafuso 98.33 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user89472 48.91 93.6%
yosmoc_ 45.53 97.3%
user89472 51.16 95.3%
user89472 46.62 91.4%
mafuso 88.36 95.0%
user89472 44.71 92.6%
s_time 42.21 92.8%
mafuso 112.85 99.7%