Tankar från roten - Tage Danielsson

This quote was added by mafuso
Kunskap är makt, som sagt var, men det vet ju alla att det inte är bra med för mycket makt. Skolöverstyrelsens strävan är också mycket riktigt att göra undervisningen lite sämre vartefter. Annars vet man ju aldrig vilka små maktgalningar som kan gå och lära sej allt möjligt olovandes.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eindor 107.85 98.0%
frankfrallannilsson 105.99 97.3%
mafuso 104.27 96.6%
frankfrallannilsson 103.22 98.3%
mafuso 101.79 98.6%
mafuso 101.79 97.9%
mafuso 99.71 99.0%
frankfrallannilsson 99.46 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 104.27 96.6%
s_time 47.61 95.0%
mafuso 87.47 97.6%
user89472 50.54 89.4%
s_time 39.58 96.6%
frankfrallannilsson 105.99 97.3%
mafuso 99.13 97.9%
mafuso 99.13 96.6%