Världens bästa Karlsson

This quote was added by mafuso
Här är ordning i allt, grejerna till höger och grunkerna till vänster och så min tupptavla mitt emellan. Får jag inte ha lite snyggt omkring mej så är jag bara inte me!

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 115.20 98.8%
mafuso 113.90 98.2%
mafuso 113.90 100%
mafuso 109.57 98.8%
mafuso 108.39 100%
mafuso 103.92 98.3%
mafuso 103.92 98.2%
mafuso 102.34 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
talludde 58.72 91.8%
marlene12 29.19 91.8%
mafuso 95.55 98.8%
frankfrallannilsson 74.91 93.1%
mafuso 88.42 93.4%
onos 66.76 95.5%
onos 72.30 96.6%
talludde 47.40 88.0%