Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - Selma Lagerlöf

This quote was added by mafuso
På den gamla ekbrädan, som låg framför förstudörren, hoppade en gråsparv. Han hade inte väl fått ögonen på pojken, förrän han ropade: "Tititt! Tititt! Se på Nils gåsapåg! Se på Tummetott! Se på Nils Holgersson Tummetott!"

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eindor 85.65 96.9%
mafuso 82.36 98.2%
mafuso 80.12 98.7%
mafuso 78.93 93.7%
mafuso 78.23 97.4%
mafuso 75.13 96.1%
mafuso 73.46 92.9%
mafuso 73.06 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 65.22 95.3%
frankfrallannilsson 63.87 94.0%
frankfrallannilsson 60.48 94.0%
mjm 37.70 97.8%
mjm 34.93 98.2%
onos 51.86 97.8%
mafuso 73.46 92.9%
onos 44.28 94.0%