De natuur is niets anders dan moord en doodslag - Midas Dekkers

This quote was added by gosugoyangi
De natuur is niets anders dan moord en doodslag, eten en gevreten worden. Van een leuk nestje met zeven koolmeesjes zijn er na een jaar zes op een afgrijselijke manier omgekomen. Van honderd dieren die worden geboren, komen er 99 op een afschuwelijke manier aan hun einde, niet netjes met een mooi elektrocutie-apparaat, of met een mesje dat snel de hals afsnijdt. En wat doen wij? We richten natuurreservaten in waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gemoord en geplunderd wordt.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
gertoperto 79.58 90.8%
nielsvandepas 74.75 96.3%
mallocc 60.27 95.5%
gosugoyangi 59.94 96.6%
gosugoyangi 55.11 95.5%
turris 54.91 94.8%
thefiretower18 54.67 97.0%
gosugoyangi 53.64 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
thefiretower18 54.67 97.0%
user84257 17.71 88.3%
user84257 19.00 94.2%
clocktrotter 41.40 96.4%
lindaopinternet 43.74 97.8%
user82606 52.73 91.7%
turris 54.91 94.8%
turris 35.93 97.4%