Nederland - Wikipedia

This quote was added by gosugoyangi
Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er nog de drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
lieven93 81.59 96.3%
nevda441 68.12 97.3%
gosugoyangi 50.50 94.5%
mursa636 49.84 94.5%
gosugoyangi 45.95 93.8%
909rat 40.53 86.8%
gosugoyangi 39.64 90.3%
lindaopinternet 39.04 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
lindaopinternet 39.04 94.7%
mursa636 49.84 94.5%
nevda441 68.12 97.3%
lieven93 81.59 96.3%
909rat 40.53 86.8%
gosugoyangi 50.50 94.5%
gosugoyangi 45.95 93.8%
909rat 35.78 89.9%