Mos en waar het groeit - Alfons van der Klift

This quote was added by gosugoyangi
Mos groeit op steeds meer plekken naarmate u beter weet waar u het moet zoeken. In het bos natuurlijk, maar ook gewoon in het open veld of op rotsen voor mijn part. Trek uw laarzen maar eens aan om er hoopvol op uit te trekken. Goed om u heen kijken is belangrijk, want mos leidt veelal een verborgen bestaan. Reden voor veel natuurliefhebbers om deze plantengroep, want dat is het, tijdens wandelingen en excursies over het hoofd te zien.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dennisdemennis 87.36 94.8%
basthijssen 83.21 98.0%
njits2 82.34 98.2%
cicero 82.24 93.0%
njits2 80.40 98.4%
basthijssen 79.91 95.4%
basthijssen 77.81 95.4%
njits2 75.41 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 79.91 95.4%
szander 51.03 96.5%
basthijssen 83.21 98.0%
basthijssen 77.81 95.4%
cicero 82.24 93.0%
njits2 74.01 95.2%
basthijssen 69.73 93.8%
basthijssen 74.84 95.0%