Mos en waar het groeit - Alfons van der Klift

This quote was added by gosugoyangi
Mos groeit op steeds meer plekken naarmate u beter weet waar u het moet zoeken. In het bos natuurlijk, maar ook gewoon in het open veld of op rotsen voor mijn part. Trek uw laarzen maar eens aan om er hoopvol op uit te trekken. Goed om u heen kijken is belangrijk, want mos leidt veelal een verborgen bestaan. Reden voor veel natuurliefhebbers om deze plantengroep, want dat is het, tijdens wandelingen en excursies over het hoofd te zien.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
njits2 80.40 98.4%
njits2 75.41 96.3%
njits2 75.12 95.4%
eheh 73.55 94.4%
njits2 73.37 96.3%
njits2 73.12 96.3%
njits2 72.80 95.6%
njits2 71.55 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
njits2 75.41 96.3%
njits2 68.92 93.0%
njits2 80.40 98.4%
basthijssen 65.04 95.4%
bassie 47.62 90.5%
basthijssen 69.22 96.7%
basthijssen 70.59 95.0%
njits2 75.12 95.4%