Mos en waar het groeit - Alfons van der Klift

This quote was added by gosugoyangi
Mos groeit op steeds meer plekken naarmate u beter weet waar u het moet zoeken. In het bos natuurlijk, maar ook gewoon in het open veld of op rotsen voor mijn part. Trek uw laarzen maar eens aan om er hoopvol op uit te trekken. Goed om u heen kijken is belangrijk, want mos leidt veelal een verborgen bestaan. Reden voor veel natuurliefhebbers om deze plantengroep, want dat is het, tijdens wandelingen en excursies over het hoofd te zien.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
gosugoyangi 60.05 95.2%
gosugoyangi 59.83 95.7%
gosugoyangi 58.00 95.2%
gosugoyangi 57.63 95.7%
gosugoyangi 57.51 95.6%
myself 51.73 96.5%
909rat 51.49 89.0%
909rat 50.34 92.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84257 21.22 89.8%
user84257 19.90 91.5%
user540935 38.68 89.3%
user82452 45.66 86.3%
909rat 51.49 89.0%
turris 50.14 97.8%
turris 49.48 96.7%
turris 44.91 97.8%