Schijt - Paulien Cornelisse

This quote was added by gosugoyangi
'Ik heb er schijt aan' is een merkwaardige uitdrukking. Zou het niet logischer zijn om te zeggen 'Ik smeer er schijt aan?' Dat is een krachtiger beeld, en ook agressiever. 'Schijt hebben aan': van wie is die schijt dan? En waar zit het precies aan? Het is te vaag en te verwarrend.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nevda441 61.49 95.6%
js14y042 56.26 91.8%
user82606 52.78 92.5%
909rat 48.26 88.1%
wahva341 48.19 96.2%
mxlaaf 35.07 95.9%
user82651 32.70 98.3%
turris 25.63 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84257 14.89 89.8%
mxlaaf 35.07 95.9%
user82651 32.70 98.3%
js14y042 56.26 91.8%
user82606 52.78 92.5%
wahva341 48.19 96.2%
nevda441 61.49 95.6%
turris 25.63 95.9%