Over eerlijkheid - Godfried Bomans

This quote was added by gosugoyangi
Wie eerlijkheid verwart met een door de feiten afgedwongen bekentenis, plakt het etiket van rozenwater op een beerput. Het etiket is lief bedoeld, maar de put blijft stinken.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 139.54 98.3%
basthijssen 101.20 98.3%
pisum18 99.38 97.8%
basthijssen 96.86 98.9%
basthijssen 95.27 96.1%
ferryfast 95.03 97.8%
basthijssen 94.47 97.8%
cicero 93.52 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 101.20 98.3%
basthijssen 80.61 93.5%
basthijssen 75.07 90.6%
basthijssen 78.14 93.0%
basthijssen 96.86 98.9%
basthijssen 78.01 92.6%
basthijssen 82.03 94.1%
basthijssen 85.67 97.2%