Over eerlijkheid - Godfried Bomans

This quote was added by gosugoyangi
Wie eerlijkheid verwart met een door de feiten afgedwongen bekentenis, plakt het etiket van rozenwater op een beerput. Het etiket is lief bedoeld, maar de put blijft stinken.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 139.54 98.3%
ferryfast 95.03 97.8%
pandastylezzhd 91.64 95.6%
gertoperto 87.60 95.1%
njits2 85.17 98.9%
njits2 78.64 97.2%
ferryfast 76.93 95.1%
jurgen 76.71 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
njits2 85.17 98.9%
njits2 69.27 91.6%
njits2 75.34 95.1%
ccuy 66.99 94.1%
korny 64.97 95.1%
private277353 28.68 87.9%
njits2 69.26 94.1%
njits2 78.64 97.2%