Naar de bliksem - Godfried Bomans

This quote was added by gosugoyangi
Het helpt niets mensen er dag in dag uit op te wijzen dat we over dertig jaar naar de bliksem gaan, want ze zijn daartoe gaarne bereid mits het hun nu maar goed gaat.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nielsvandepas 76.55 94.3%
thedoctor40 74.42 91.8%
gosugoyangi 68.94 98.2%
gosugoyangi 68.87 97.6%
gosugoyangi 67.95 97.6%
myself 66.87 98.2%
myself 63.51 98.2%
gosugoyangi 59.45 93.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
thedoctor40 74.42 91.8%
gosugoyangi 68.87 97.6%
gosugoyangi 59.45 93.3%
gosugoyangi 67.95 97.6%
gosugoyangi 68.94 98.2%
nielsvandepas 76.55 94.3%
909rat 47.18 88.8%
myself 66.87 98.2%