Een leven lang joggen - Midas Dekkers

This quote was added by gosugoyangi
Er is ooit uitgerekend dat je met een leven lang joggen twee jaar ouder wordt, maar uit een andere berekening blijkt dat je daarvoor alles bij elkaar twee jaar moet joggen.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ferryfast 106.33 98.3%
cicero 104.24 98.3%
cicero 97.10 95.0%
ferryfast 96.62 94.5%
basthijssen 94.66 99.4%
njits2 92.93 98.9%
njits2 91.97 97.2%
annonymous14 91.23 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 75.12 95.0%
tocuyoo123 47.40 93.0%
cicero 87.37 91.5%
m_murasaki 60.74 94.5%
annonymous14 60.20 76.2%
sannedek 68.46 92.5%
szander 48.18 91.0%
szander 51.82 98.9%