Een leven lang joggen - Midas Dekkers

This quote was added by gosugoyangi
Er is ooit uitgerekend dat je met een leven lang joggen twee jaar ouder wordt, maar uit een andere berekening blijkt dat je daarvoor alles bij elkaar twee jaar moet joggen.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ferryfast 106.33 98.3%
ferryfast 96.62 94.5%
njits2 92.93 98.9%
njits2 91.97 97.2%
ferryfast 90.61 94.0%
arie010 90.13 91.5%
basthijssen 89.86 99.4%
d8vidherrera 89.81 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
jam11 38.17 89.7%
njits2 92.93 98.9%
sannedek 64.80 92.5%
njits2 87.10 96.1%
user91024 43.70 97.8%
sannedek 83.97 100%
szander 48.40 95.0%
vanarill 26.75 93.5%