Een leven lang joggen - Midas Dekkers

This quote was added by gosugoyangi
Er is ooit uitgerekend dat je met een leven lang joggen twee jaar ouder wordt, maar uit een andere berekening blijkt dat je daarvoor alles bij elkaar twee jaar moet joggen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ferryfast 106.33 98.3%
ferryfast 96.62 94.5%
ferryfast 90.61 94.0%
dewzmb 82.00 99.4%
whitegraphite 78.68 95.0%
js14y042 76.02 98.3%
gosugoyangi 72.97 98.3%
thefiretower18 72.75 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84257 26.90 97.2%
thefiretower18 72.75 98.3%
dewzmb 82.00 99.4%
whitegraphite 78.68 95.0%
js14y042 76.02 98.3%
user540935 39.58 82.1%
user540935 46.56 92.5%
user540935 44.59 90.5%