Een leven lang joggen - Midas Dekkers

This quote was added by gosugoyangi
Er is ooit uitgerekend dat je met een leven lang joggen twee jaar ouder wordt, maar uit een andere berekening blijkt dat je daarvoor alles bij elkaar twee jaar moet joggen.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ferryfast 106.33 98.3%
ferryfast 96.62 94.5%
ferryfast 90.61 94.0%
d8vidherrera 89.81 95.6%
dewzmb 82.00 99.4%
djonneyeyey 79.93 100%
whitegraphite 78.68 95.0%
njits2 77.16 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
d8vidherrera 89.81 95.6%
njits2 77.16 94.0%
njits2 68.38 96.1%
tzerpo 42.90 86.9%
djonneyeyey 79.93 100%
rachelrgr 31.13 96.1%
njits2 75.43 96.6%
njits2 74.53 97.2%