De Nederlandse academicus - Willem Frederik Hermans

This quote was added by gosugoyangi
Niet genoeg kan worden herhaald dat de Nederlandse academicus, afgezien van enige vakkennis, het best kan vergeleken worden met een baviaan in smoking, een zeeleeuw met een monocle en een aktetas.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 98.42 97.5%
pandastylezzhd 96.49 97.5%
lieven93 86.79 96.1%
basthijssen 86.08 97.0%
njits2 84.25 99.5%
cicero 83.84 100%
jpvloeimans 83.27 97.1%
basthijssen 83.03 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
duckschlucker 46.84 90.3%
violet1991 33.06 97.0%
basthijssen 78.94 97.5%
basthijssen 80.98 96.6%
basthijssen 83.03 96.6%
melijill 57.27 86.4%
melijill 78.18 95.1%
basthijssen 71.51 94.2%