De Nederlandse academicus - Willem Frederik Hermans

This quote was added by gosugoyangi
Niet genoeg kan worden herhaald dat de Nederlandse academicus, afgezien van enige vakkennis, het best kan vergeleken worden met een baviaan in smoking, een zeeleeuw met een monocle en een aktetas.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
lieven93 86.79 96.1%
gosugoyangi 65.71 96.1%
myself 63.94 99.0%
edang_koon 62.46 91.6%
gosugoyangi 61.45 97.5%
myself 60.57 98%
myself 60.17 97.0%
myself 59.57 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84257 19.87 94.7%
dewzmb 57.78 89.5%
dewzmb 57.27 94.2%
user82651 30.40 98.5%
user540935 31.73 78.5%
user540935 34.89 83.1%
user82606 49.33 93.3%
user82606 53.04 91.6%