Μάρκος Αυρήλιος

This quote was added by xariklitsa
Αν στα είκοσι δεν μάθεις, στα τριάντα δεν κάνεις, στα σαράντα δεν έχεις, τότε στα πενήντα ούτε θα μάθεις, ούτε θα κάνεις, ούτε θα έχεις.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
thefiretyper 98.19 98.6%
iagerogiannis 81.93 97.1%
iagerogiannis 80.05 97.8%
jorto574 79.47 92.5%
iagerogiannis 78.96 95.8%
iagerogiannis 77.19 96.5%
user798535 77.15 100%
iagerogiannis 77.05 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user566407 54.51 91.3%
user798535 59.15 98.6%
user798535 61.93 95.1%
user798535 66.76 97.1%
user798535 63.80 95.8%
user798535 72.67 99.3%
yolo4life 35.28 92.5%
user798535 65.10 98.6%