Främlingen - Diana Gabaldon

This quote was added by mafuso
Han blev bara sur när jag sa att hans öl var mesigt. Jag berättade bara att en riktig höglandsbrygd kräver att man slänger en gammal känga i karet och att slutprodukten bör silas genom väl använda underkläder.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 109.52 98.6%
frankfrallannilsson 109.30 98.1%
mafuso 106.27 98.1%
frankfrallannilsson 103.65 99.1%
exiphi 103.32 96.3%
mafuso 103.21 96.8%
frankfrallannilsson 102.31 96.8%
frankfrallannilsson 100.69 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user89472 55.24 97.2%
mafuso 106.27 98.1%
mafuso 97.59 99.5%
mafuso 93.93 94.6%
frankfrallannilsson 92.87 95.4%
frankfrallannilsson 109.30 98.1%
frankfrallannilsson 95.58 96.3%
mafuso 103.21 96.8%