Främlingen - Diana Gabaldon

This quote was added by mafuso
En gång sade jag åt honom att jag tyckte det var högeligen ociviliserat att få sin vilja fram genom att prygla sin egen son. Han sa att jag var ungefär lika dum som staketet jag stod lutad över. Han sa att respekt för dem som var äldre och visare hörde till civilisationens grundvalar. Och tills jag lärt mig inse det var det lika bra att jag vande mig att titta på mina tår medan en av dessa äldre barbarer garvade ändan på mig.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 107.25 98.8%
mafuso 101.14 97.3%
mafuso 100.94 97.5%
mafuso 100.55 97.3%
frankfrallannilsson 97.76 98.2%
mafuso 97.69 97.1%
frankfrallannilsson 97.49 96.6%
mafuso 96.95 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 101.14 97.3%
mafuso 96.40 96.4%
user89472 52.96 94.7%
frankfrallannilsson 93.88 96.4%
frankfrallannilsson 97.49 96.6%
frankfrallannilsson 86.47 94.5%
s_time 43.23 96.2%
mafuso 100.94 97.5%