Pappa Goriot - Honoré de Balzac

This quote was added by mafuso
Jag älskar hästarna som drar dem, och jag skulle vilja vara den lilla hunden som de har i knät. Jag lever av deras nöjen. Var och en älskar på sitt speciella sätt; mitt sätt att älska skadar ju ingen, så varför bryr sig folk om att tala om mig? Jag är lycklig på mitt sätt. Är det något brott att jag går och ser på mina döttrar om kvällarna, när de kommer ut ur sina hus för att bege sig till någon bal?

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 105.16 98.1%
frankfrallannilsson 101.04 96.0%
mafuso 100.37 99.0%
mafuso 98.94 97.8%
joakimandren 96.77 99.8%
mafuso 94.14 95.8%
frankfrallannilsson 93.94 96.0%
mafuso 93.23 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
yomakru 66.91 95.7%
mafuso 100.37 99.0%
frankfrallannilsson 93.94 96.0%
frankfrallannilsson 101.04 96.0%
user89472 53.98 96.0%
frankfrallannilsson 93.18 96.0%
user89472 51.42 92.9%
user89654 33.92 94.2%