Hamlet - William Shakespeare

This quote was added by user394605
Kobiecy lęk i miłość idą w parze: W ogóle ich nie ma lub są w nadmiarze. Czym moja miłość jest, wiesz z doświadczenia, A tak jak miłość, lęk się rozprzestrzenia. Gdzie miłość wielka, tam i lęk szaleje. Gdy rosną lęki, miłość potężnieje.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 87.49 99.2%
montezuma 86.31 100%
michal6271 85.41 97.9%
michal6271 83.33 97.9%
t0mekju1ce 83.14 97.1%
lakes 82.95 94.0%
michal6271 81.84 97.9%
michal6271 81.33 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
deadcyp0 37.17 93.3%
shinygarlic 44.04 85.3%
luqa 52.67 97.5%
luqa 58.30 98.3%
t0mekju1ce 78.56 96.3%
existhyper 36.02 91.2%
t0mekju1ce 73.78 96.3%
pl2137 56.92 93.7%