35 en een half - gewoon ik

This quote was added by myself
Bananen zijn minder lekker als ze niet geel zijn. Ze zijn gewoon beetje weet je dan zijn ze gewoon niet zo kazig. En uit dit verhaal kan je leren dat het leven net als een banaan is. Je moet gewoon het pellen.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
myself 73.85 100%
myself 65.92 97.2%
myself 65.25 99.1%
user82606 62.87 92.1%
user82606 60.07 92.1%
lindaopinternet 50.89 97.7%
user540935 41.13 84.7%
user540935 40.21 83.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
lindaopinternet 50.89 97.7%
user82606 62.87 92.1%
user540935 41.13 84.7%
user540935 40.21 83.6%
user82606 60.07 92.1%
myself 65.25 99.1%
myself 73.85 100%
myself 65.92 97.2%