COVID-19 - Wikipedia

This quote was added by duszeks
COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana podczas serii zachorowań, która rozpoczęła się w grudniu 2019 roku.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 73.27 97.2%
montezuma 70.02 99.5%
montezuma 63.56 94.5%
montezuma 63.17 92.3%
adr8688 57.04 96.7%
adr8688 56.59 97.6%
adr8688 53.22 100%
adr8688 47.74 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
adr8688 57.04 96.7%
adr8688 47.74 94.5%
montezuma 70.02 99.5%
adr8688 56.59 97.6%
adr8688 53.22 100%
adr8688 45.90 97.2%
niqueish 42.66 93.6%
montezuma 63.56 94.5%