Zawiruje - Chokebee

This quote was added by chokeebee
To nie kto, kto niegdyś nie klikał jak koty nie gdyba i gdyby nigdy nie wiedział co widział, co ktoś mu powiedział: jak komu nie komu lecz jemu i jej, to wiedziałby - jak to; że nigdy bez taktu i tak to, kto wiedział i widział co on tam powiedział, nie tak i tam i wtedy, lecz tu i teraz, razem jak jeden, on wie, że wiedzieć winny nikomu powiedzieć.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.03 97.0%
xkali 82.80 97.5%
montezuma 82.39 99.2%
xkali 79.31 98.6%
ardis 67.44 100%
xkali 65.85 96.4%
ardis 63.29 98.0%
apicula 60.03 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
kamil0301 58.54 95.1%
xkali 82.80 97.5%
kamil0301 56.03 98.3%
kamil0301 52.95 95.6%
ardis 63.29 98.0%
ardis 67.44 100%
ardis 55.13 99.7%
xkali 79.31 98.6%