Сан Витале, Равена - Рановизантијска уметност

This quote was added by abvgd
Најбогатија група византијских споменика није сачувана у Цариграду (где су споменици златног доба углавном уништени), већ на италијанском тлу, у граду Равени. Најзначајнију цркву тог времена, Сан Витале, почео је да гради епископ Еклесије 526. године, мало пре Теодорихове смрти, али је највећи део изграђен између 540. и 547. године под архиепископом Максимијаном.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
abvgd 66.74 98.6%
abvgd 62.24 96.3%
abvgd 60.83 93.6%
abvgd 48.97 95.3%
nevena.miladino 29.89 95.3%
nevena.miladino 28.60 94.1%
nevena.miladino 27.98 94.6%
nevena.miladino 25.19 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
nevena.miladino 29.89 95.3%
nevena.miladino 27.98 94.6%
nevena.miladino 28.60 94.1%
nevena.miladino 25.19 97.3%
abvgd 60.83 93.6%
abvgd 66.74 98.6%
abvgd 62.24 96.3%
abvgd 48.97 95.3%