Karen Schultz

This quote was added by marc3
Hvor blev den dårlige samvittighed og ordet undskyld af? Befinder vi os i en ny tid, hvor menneskeligt samvær og magtfordeling mellem høj og lav, mellem rig og fattig og mellem den enkelte og fællesskabet bliver tilrettelagt som et strategospil, hvor dyder som ærlighed, oprigtighed og fortrydelse er forsvundet?

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
frk_nuttersen 97.06 99.0%
frk_nuttersen 95.29 98.1%
cim 83.80 98.1%
growgor 83.63 96.6%
teknoabu 83.50 97.5%
prodino 83.28 99.0%
freezed 83.26 91.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 71.87 95.1%
user83106 78.07 96.6%
user83106 71.98 94.3%
user83106 73.02 95.4%
user83106 64.20 92.9%
user83106 70.35 95.1%
user83106 64.86 91.0%
user83106 67.20 93.4%