Billie Eilish- my boy

This quote was added by itsnotyah
Mijn jongen is verdacht. Hij was achterdochtig genoeg, maar nu is hij slechts een schaduw. Mijn jongen houdt van zijn vrienden zoals ik van mijn gespleten punten hou. En daarmee bedoel ik dat hij ze afknipt.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
njits2 83.18 97.6%
njits2 82.04 99.0%
njits2 79.05 98.1%
njits2 78.43 98.1%
njits2 77.38 93.7%
njits2 77.18 96.3%
eheh 75.94 95.5%
basthijssen 74.78 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
njits2 83.18 97.6%
njits2 72.92 92.8%
bassie 53.23 92.9%
bassie 50.25 92.9%
basthijssen 74.78 98.1%
njits2 77.18 96.3%
basthijssen 73.04 96.7%
ccuy 67.32 96.3%