Vrijdag - ik en niemand anders

This quote was added by metypingfast
Vrijdag, het gevoel van vrijdag kan je nooit bij andere dagen hebben. Vrijdag is zo'n dag, waarop je je vrijer voelt dan normaal. Vanaf het gevoel dat je opstaat, totdat je in de avond gaat slapen weet je al dat je de volgende dag niets hoeft te doen. Als je opstaat op een vrijdag, is het niet altijd leuk, dan moet je nog een dag, maar verder, als je erover nadenkt, weet je diep van binnen, dat vrijdag de beste dag ooit is.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
aerindi 121.69 98.4%
njits2 84.87 96.8%
njits2 82.76 97.9%
njits2 81.00 96.4%
njits2 80.72 95.3%
njits2 80.54 96.4%
njits2 80.15 96.2%
njits2 78.72 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
njits2 80.72 95.3%
njits2 84.87 96.8%
njits2 75.53 94.3%
njits2 77.40 94.9%
njits2 80.54 96.4%
basthijssen 75.47 97.7%
ccuy 74.27 96.4%
njits2 75.75 94.9%