Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigory Petrov

This quote was added by ayse35
Herkes hayattan sadece bir şeyler almaya bakıyor. Fakat kimse hayata bir şeyler katmayı düşünmüyor. Hayata birer bencil, yağmacı ve sömürücü olarak atılıyorlar. Hayatın anlamını da bu sömürüde buluyorlar.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
maets 90.78 94.9%
maets 83.03 91.5%
maets 82.40 91.9%
user666832 82.13 96.7%
hamitcf 79.92 98.6%
cnr586 75.67 94.4%
cnr586 72.99 94.9%
raptusmentis 64.71 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 61.20 98.6%
raptusmentis 64.71 97.6%
raptusmentis 59.32 98.1%
raptusmentis 48.56 95.8%
raptusmentis 57.94 95.8%
raptusmentis 57.96 97.1%
raptusmentis 56.84 97.1%
kazu1234 26.89 92.7%