Şeker Portakalı - José Mauro de Vasconcelos

This quote was added by ayse35
Bir gün Dindinha bana sevincin "yürekte ışıldayan bir güneş" olduğunu söylemiş, güneşin her şeyi mutlulukla aydınlattığını belirtmişti. Bu doğruysa, benim iç güneşim de şimdi her şeyi güzelleştiriyordu...

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ayse35 47.29 97.6%
ayse35 47.24 96.2%
ayse35 43.67 99.0%
tweety.35 39.67 96.2%
tweety.35 39.04 95.8%
tweety.35 38.58 94.9%
ayse35 37.20 94.9%
ayse35 35.81 91.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
ayse35 47.24 96.2%
ayse35 47.29 97.6%
ayse35 35.81 91.9%
ayse35 43.67 99.0%
tweety.35 38.58 94.9%
tweety.35 39.04 95.8%
tweety.35 39.67 96.2%
ayse35 37.20 94.9%