Ferda-yı Garam - Mehmet Rauf

This quote was added by ayse35
Bütün hayatımız böyle geçse. Böyle insanların tutkularının karanlığından uzak, bu saf ve temiz hayat devam etse. Ah bu insanlar arasında yaşamaktan ne kadar nefret ediyorum bir bilseniz...

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
raptusmentis 75.34 100%
raptusmentis 75.30 99.5%
raptusmentis 73.79 98.9%
maets 73.33 92.2%
raptusmentis 72.31 98.4%
raptusmentis 69.06 95.9%
raptusmentis 69.01 100%
raptusmentis 68.48 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 65.58 97.4%
raptusmentis 75.30 99.5%
raptusmentis 66.89 96.4%
raptusmentis 65.69 97.9%
ayse35 24.69 77.3%
raptusmentis 64.05 93.5%
raptusmentis 68.05 100%
raptusmentis 59.51 97.9%