Dune - Frank Herbert

This quote was added by ayse35
Dük aslında iki ayrı insan. Birini çok seviyorum. Çekici, esprili, nazik, sevecen; bir kadının isteyebileceği her şey. Ama diğer adam... soğuk, katı yürekli, müşkülpesent ve bencil; bir kış rüzgarı kadar sert ve zalim...

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hamitcf 58.64 94.8%
ayse35 50.47 100%
ayse35 48.04 98.7%
ayse35 41.67 96.9%
ayse35 39.67 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
ayse35 48.04 98.7%
hamitcf 58.64 94.8%
ayse35 50.47 100%
ayse35 39.67 94.5%
ayse35 41.67 96.9%