Bu Kadıncı Yalnızlık - Yunus Emre Gökçe

This quote was added by ayse35
Kalabalığınız öyle çok, yalanlarınız öyle bol, çıkarlarınız öyle fazla ve her güzel şeyi istisnasız her güzelliği telef eden öyle büyük bir dünyanız var ki, sığmıyor yeryüzüne...

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ayse35 55.85 98.3%
ayse35 55.51 96.2%
ayse35 54.80 96.7%
ayse35 53.11 100%
ayse35 52.41 94.2%
user311817 51.47 97.3%
ayse35 50.53 97.3%
ayse35 50.01 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user311817 51.47 97.3%
ayse35 52.41 94.2%
ayse35 54.80 96.7%
ayse35 48.98 94.2%
ayse35 45.56 93.7%
ayse35 50.01 95.7%
ayse35 55.51 96.2%
ayse35 50.53 97.3%