Политикин забавник

This quote was added by abvgd
Политикин забавник је српски часопис који ужива култни статус у поп култури Србије и бивше Југославије. Први број је изашао 28. фебруара 1939. године. У почетку је штампан у облику дневних новина, а излазио је двапут недељно, уторком и петком. Тренутно излази једном недељно, петком. Отприлике трећину часописа чине стрипови, док друге две садрже чланке о науци, уметности, природи, историји, музици, интересантним догађајима из живота, и често су писани у забавном духу.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
abvgd 68.15 98.1%
abvgd 59.26 94.0%
nevena.miladino 31.27 90.7%
nevena.miladino 29.32 90.8%
nevena.miladino 28.64 98.1%
nevena.miladino 28.13 93.1%
nevena.miladino 27.42 90.4%
nevena.miladino 24.82 91.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
nevena.miladino 27.42 90.4%
nevena.miladino 29.32 90.8%
nevena.miladino 31.27 90.7%
nevena.miladino 28.13 93.1%
nevena.miladino 28.64 98.1%
nevena.miladino 24.82 91.8%
abvgd 68.15 98.1%
abvgd 59.26 94.0%