Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote was added by ayse35
Son yapılan araştırmalar ölümcül hastalıkların çoğunun sevgisizlikten kaynaklandığını gösteriyor... Sevgi, bazen ölüme bile dur diyebiliyor demek ki...

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user97568 81.04 87.9%
raptusmentis 67.83 97.4%
hamitcf 66.94 91.5%
raptusmentis 62.29 98.1%
raptusmentis 57.15 100%
raptusmentis 56.12 98.1%
raptusmentis 55.80 98.1%
guvenkurt 54.26 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 62.29 98.1%
raptusmentis 55.80 98.1%
raptusmentis 67.83 97.4%
kazu1234 22.20 91.7%
raptusmentis 57.15 100%
raptusmentis 48.55 98.7%
raptusmentis 56.12 98.1%
raptusmentis 44.94 98.7%