Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote was added by ayse35
İnsanoğlu hayatın karşısında bazen ne kadar aciz kalabiliyor. Bir ölüm, bir de ayrılık diyor şairler ama bizleri böyle aciz bırakan başka şeyler de var bu hayatta...

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
shiningfinger 72.11 93.2%
cnr586 66.66 95.9%
maets 65.30 92.2%
raptusmentis 64.25 100%
cnr586 64.18 94.3%
raptusmentis 63.38 98.8%
raptusmentis 60.48 99.4%
tweety.35 58.68 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 60.48 99.4%
raptusmentis 63.38 98.8%
raptusmentis 64.25 100%
raptusmentis 41.95 100%
raptusmentis 56.29 99.4%
raptusmentis 55.34 95.4%
raptusmentis 54.52 97.6%
raptusmentis 35.25 97.1%