Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote was added by ayse35
Kadın dediğin, işte böyle bir varlık. Kanlı canlı bir aşk, diri bir sevgi, hiç bitmeyen bir ilgi ve eşi için her zaman çok önemli ve değerli olduğunu hissetmek istiyor... Sevgisizlik demek ki kadın ruhunda ölümle eşit!

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hamitcf 74.00 94.8%
ayse35 50.75 98.6%
ayse35 47.45 95.6%
ayse35 47.12 96.0%
user311817 40.71 93.6%
user311817 40.39 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user311817 40.39 95.2%
hamitcf 74.00 94.8%
ayse35 47.12 96.0%
ayse35 47.45 95.6%
ayse35 50.75 98.6%
user311817 40.71 93.6%