Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote was added by ayse35
Aslında hepimizin içinde bir aslan yatar, yani hep olmak istediğimiz ama bir türlü olamadığımız idealist insandır o. Ona benzemediğimiz sürece hor görür, aşağılarız kendimizi. Bu bizi sürekli ısıran, dürtükleyen, huzursuz eden huysuz aslan sadece aşık olduğumuz zaman bir süreliğine bizimle uğraşmaktan vazgeçer. Çünkü aşk o kadar büyüktür ki aslanın yattığı yeri bile alır elinden ama o da genelde vefasızdır, çabuk tüketir kendini.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
raptusmentis 72.13 98.9%
raptusmentis 70.17 99.1%
raptusmentis 68.81 98.9%
raptusmentis 66.26 98.9%
raptusmentis 65.95 97.7%
raptusmentis 65.24 98.6%
raptusmentis 64.89 97.3%
raptusmentis 64.59 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 65.24 98.6%
raptusmentis 68.81 98.9%
raptusmentis 66.26 98.9%
raptusmentis 72.13 98.9%
raptusmentis 70.17 99.1%
raptusmentis 64.89 97.3%
ayse35 31.64 88.0%
raptusmentis 64.59 98.2%