Doctor Who - 11 Doktor 11 Öykü - Neil Gaiman

This quote was added by ayse35
Herhangi bir gezegende yaşayıp kendini korumak için bir gücü olmayan bir tür düşünebiliyor musun. Evren ellerine fırsat geçse dalekleri, insanları, zaman lordlarını, hatta kendilerinden başka herkesi öldürebilecek türlerle dolu.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
daddy_han 79.08 96.2%
cnr586 70.58 96.2%
maets 70.26 96.6%
maets 67.06 91.6%
raptusmentis 65.88 98.3%
maets 65.09 92.3%
raptusmentis 63.79 99.1%
maets 62.57 87.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 63.79 99.1%
raptusmentis 59.26 98.7%
raptusmentis 56.66 99.6%
raptusmentis 55.23 97.9%
raptusmentis 51.60 98.7%
raptusmentis 53.15 95%
raptusmentis 25.07 95.8%
raptusmentis 65.88 98.3%