Doctor Who - 11 Doktor 11 Öykü - Neil Gaiman

This quote was added by ayse35
İnsanlar sürekli bir terbiyesizlik içindeler ve bu cesurca bir şeymiş gibi, sana kötü davrandıklarında üzülürsen bu senin suçunmuş gibi davranıyorlar...

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hamitcf 80.05 98.7%
ayse35 55.04 99.3%
ayse35 52.11 95.6%
user311817 37.79 87.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
hamitcf 80.05 98.7%
ayse35 55.04 99.3%
ayse35 52.11 95.6%
user311817 37.79 87.9%