Doctor Who: Ölüm Şehri, - Douglas Adams

This quote was added by ayse35
Hataları üzerinde durmak için uzun bir zaman vardı elinde. Yanlış anladığı şeyler üzerinde. Yaptığından daha iyisini yapabileceği şeyler üzerinde. Zamanında söyleyebileceği şeyler üzerinde.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cnr586 81.65 95.0%
daddy_han 78.07 93.2%
maets 71.73 90%
raptusmentis 70.38 97.9%
raptusmentis 67.97 100%
cnr586 67.52 95.9%
raptusmentis 65.97 100%
ayse35 62.04 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 67.97 100%
raptusmentis 54.44 95.9%
raptusmentis 59.15 95.9%
raptusmentis 52.80 97.4%
raptusmentis 44.38 95.5%
raptusmentis 70.38 97.9%
raptusmentis 65.97 100%
raptusmentis 61.76 99.5%