Рембрант Константину Хујгенсу

This quote was added by abvgd
Драги господине, ову слику обесите тако да буде под јаком светлошћу и на месту где људи могу довољно да се удаље да би је издалека гледали. Тако се најбоље види.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
abvgd 67.03 94.7%
nevena.miladino 35.35 98.2%
nevena.miladino 34.59 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
nevena.miladino 34.59 98.8%
nevena.miladino 35.35 98.2%
abvgd 67.03 94.7%