Mahur Beste - Ahmet Hamdi Tanpınar

This quote was added by ayse35
Kaç defa kızı gibi sevdiği gelininin eski bir besteyi dinlerken birdenbire yüzünün değiştiğini, ürperdiğini, yakalanması imkansız olan bir şeyi yakalamak ister gibi ta içten çırpındığını görmüştü.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
raptusmentis 78.27 100%
raptusmentis 71.85 98%
raptusmentis 70.81 100%
raptusmentis 68.82 98.5%
raptusmentis 67.71 99.5%
raptusmentis 67.51 99.5%
raptusmentis 67.14 98.5%
raptusmentis 66.35 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 67.14 98.5%
raptusmentis 60.00 98.5%
raptusmentis 64.69 97.0%
raptusmentis 70.81 100%
raptusmentis 78.27 100%
raptusmentis 68.82 98.5%
raptusmentis 67.71 99.5%
raptusmentis 67.51 99.5%